Vytisknout

Jiné dokumenty

Zveřejněno: 16. leden 2012. Kategorie: O CESTĚ

Základní prohlášení, které jsme vydali spolu s oznámením vzniku naší organizace v lednu 2011, je základní ideovou platformu think-tanku CESTA. CESTA dosud nemá žádné daší ideové dokumenty. Nabízíme však odkazy na některé další dokumenty a materiály, které souvisí s naší činností.

Před zasedáním 26. sjezdu České strany sociálně demokratické v polovině března 2011 jsme se připojili k podnětu občanských iniciativ. Tento podnět žádal po ČSSD jako hlavní opoziční politické straně, aby zaujala stanovisko k vládní politice a tzv. reformám, které vládní koalice prosazuje. Text níže si můžete také stáhnout ve formátu (RTF) zde a formátu (PDF) zde.

 

PODNĚT OBČANSKÝCH INICIATIV 36. SJEZDU ČSSD

Vážené delegátky, vážení delegáti,

obracíme se na Vás jako na účastníky 36. sjezdu České strany sociálně demokratické s návrhem na zaujetí stanoviska k současné vládní politice a tzv. reformám, které vláda prosazuje.

Vítáme, že ČSSD v současné době tyto reformy kritizuje, neboť tyto kroky vysloveně poškozují většinu občanů i stát. Pro důvěryhodnost ČSSD a celé levicové politiky je však podle našeho názoru žádoucí, aby ČSSD tyto reformy nejenom kritizovala, nýbrž se od nich i jasně distancovala a zavázala se k jejich budoucímu zrušení. Bylo by nepřijatelné označovat vládní opatření za škodlivá, následně však tato škodlivá opatření nezrušit a nechat je dál negativně působit na společnost. Mementem může být Slovensko, kde Ficova vláda sice pravicové reformy kritizovala, po svém nástupu k moci v roce 2006 však mnohé z nich ponechala v platnosti. Opatření, která současná česká vláda zavádí a která škodí společnosti, by měla být odstraněna.

Jasný postoj je přitom zapotřebí především v případě těch reforem, ze kterých budou mít prospěch vybrané podnikatelské subjekty (penzijní fondy, pojišťovny nabízející smluvní zdravotní pojištění pro tzv. nadstandardní zdravotní péči, soukromé vysoké školy, banky nabízející půjčky na školné); je třeba se vyvarovat toho, aby tyto subjekty mohly v budoucnu tvrdit, že zrušení reforem nečekaně poškodilo jejich podnikání a hrozit státu soudními spory či arbitrážemi.

Jsme přesvědčeni, že ČSSD by měla vzhledem ke svým ideovým zdrojům upřednostnit zájmy většiny občanů a zájmy veřejné před lobbingem úzké vrstvy podnikatelů a manažerské elity. Uvítali bychom, kdyby se 36. sjezd ČSSD k této otázce vyjádřil.

Dovolujeme si uvést příklad programového závazku, který by podle našeho názoru Česká strana sociálně demokratická mohla přijmout, aby získala důvěru obyvatel České republiky, že kritiku reforem současné vládní koalice myslí vážně: 

„Česká strana sociálně demokratická považuje tzv. reformy, které současná vládní koalice od minulého roku prosazuje, za mimořádně nebezpečný útok na základy sociálně soudržného státu a na celou moderní českou společnost. Za škodlivé považuje ČSSD např. krácení státní sociální podpory rodinám, omezování podpory v nezaměstnanosti, zhoršování postavení státních zaměstnanců, oslabování průběžného penzijního systému ve prospěch soukromých fondů, razantní zvýšení daně z přidané hodnoty, erozi systému zdravotnictví včetně pokračující privatizace, omezování práv zaměstnanců prostřednictvím změn zákoníku práce, zavádění školného, zvyšování soudních poplatků, omezování práv cizinců ze zemí mimo Evropskou unii či snižování pomoci osobám se zdravotním postižením.

ČSSD bude v tomto parlamentním období všemi prostředky bránit prosazení tzv. reforem a jejich jednotlivých kroků. Pro případ, že bude po příštích parlamentních volbách vládnoucí stranou, zavazuje se Česká strana sociálně demokratická vůči občanům České republiky a též vůči podnikatelským subjektům, pro které tzv. reformy Nečasovy vlády mohou otevřít podnikatelské příležitosti (penzijní fondy, pojišťovny nabízející smluvní zdravotní pojištění pro tzv. nadstandardní zdravotní péči, soukromé vysoké školy, banky nabízející půjčky na školné aj.), k tomu, že vyvrátí mýty o nevratnosti těchto reforem zejména následujícími kroky:

1)         Dá-li zákon účastníkům systému důchodového pojištění dobrovolnou možnost vyvést část pojistného na sociální zabezpečení z dnešního průběžného důchodového systému za účelem uložení u soukromých subjektů, Česká strana sociálně demokratická navrhne a bude prosazovat zákon, který tuto možnost zruší a vrátí výši pojistného zpět na současnou úroveň.

2)         Stanoví-li zákon účastníkům systému důchodového pojištění povinnost uložit si část pojistného na sociální zabezpečení u soukromých subjektů, Česká strana sociálně demokratická navrhne a bude prosazovat zákon, který tuto povinnost zruší, vrátí výši pojistného zpět na současnou úroveň a přikáže výše uvedeným soukromým subjektům vrátit finanční prostředky, které by se u nich v mezidobí nashromáždily, opět do veřejných rozpočtů.

3)         Sníží-li zákon rozsah péče, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, Česká strana sociálně demokratická navrhne a bude prosazovat zákon, který rozsah hrazené péče navrátí zpět na současnou úroveň.

4)         Uloží-li zákon studentům veřejných vysokých škol povinnost platit za studium školné popřípadě, dá-li zákon veřejným vysokým školám právo školné studentům předepsat, Česká strana sociálně demokratická navrhne a bude prosazovat zákon, který školné opět zruší.

Česká strana sociálně demokratická bude aktivně vystupovat vůči všem dalším aspektům politiky omezující úroveň solidarity ve společnosti a dále se bude zasazovat o posilování prvků sociálně soudržného státu ve všech relevantních oblastech.“

 

S pozdravem

za ProAlt – Iniciativu pro kritiku reforem a na podporu alternativ
            Pavel Čižinský, Ondřej Lánský, Tereza Stöckelová

za CESTU  – Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii
            Pavel Barša, Václav Bělohradský, Jan Keller, Vít Klepárník, Jiří Pehe

za Akční spolek nezaměstnaných
            Renata Hanušová, Tomáš Vokoun

za Ekumenickou akademii
            Jiří Silný