Vytisknout

Programová vize

Zveřejněno: 13. leden 2012. Kategorie: O CESTĚ

Programovou vizi publikoval Přípravný výbor think-tanku ve složení Jiří Pehe, Bohuslav Sobotka a Vít Klepárník na počátku ledna 2011. Programovou vizi jsme dali k dispozici médiím spolu s tiskovou zprávou, v níž jsme oznámili vznik think-tanku. Programová vize představuje širikou výchozí ideovou platformou CESTY jako prvního domácího liberálně-levicového think-tanku.

V prohlášení zdůrazňujeme, že zástupci intelektuálních sil středu a levice mají za povinnost vstoupit do diskuzí o další úloze současného státu v radikálně se měnících sociálně-ekonomických podmínkách. Zdůrazňujeme, že by měli myšlenkově podpořit názory, které jsou v současnosti intelektuálně podreprezentovány a politicky potlačovány.

 

Programová vize think-tanku CESTA – Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii

Rozsáhlé hospodářské problémy, kterým západní společnost čelí od konce roku 2008, přináší potřebu znovu se zamýšlet nad tím, jakou má hrát moderní demokratický stát roli nejen vůči svým občanům, ale rovněž vůči ostatním státům, jejich nadnárodním strukturám, a také vůči vlivům, jež sebou nese rostoucí tlak globálního kapitálu.
Pravicové politické síly na tyto výzvy reagují příklonem ke starým neoliberálním ideologiím. Ty však jsou poplatné době svého vzniku a jejich nekritické prosazování ve svém důsledku může vést k zásadnímu oslabení nebo úplné likvidaci moderního západního demokratického státu tak, jak se vytvořil za poslední desítky let.
Západní demokratická společnost není produktem samovolného působení tržních sil. Jde o výsledek komplikovaných sociálních, ekonomických, politických a kulturních procesů. Její základní strukturu tvoří rovnováha mezi svobodou, rovností (spravedlností) a bratrstvím (společenskou solidaritou). Tyto hodnoty je třeba nejen neustále obhajovat, ale také se je pokoušet reformovat tak, aby obstály i v nových kontextech.
Zásadní omezování role státu není samospasitelnou cestou. To ukazují nedávné i současné projevy hospodářských otřesů, jež jsou mimo jiné přímým důsledkem toho, že demokratické státy a jejich nadnárodní instituce nedokázaly vymezit globálnímu kapitálu jasné a srozumitelné pole v podobě regulatorních rámců.
Přehlížet či podceňovat roli demokratického státu může v současné situaci vést v krátkém čase k tomu, že autonomní pravidla, jimiž se řídí globální kapitál, postupně ovládnou fungování zdravotnictví, kultury či vzdělání. Tedy oblasti, za jejichž fungování a rozvoj byl v moderní západní společnosti zodpovědný právě stát a jeho instituce.
Méně státu neznamená nutně více demokracie. Stejně jako více trhu neznamená více demokracie. Naopak. Rezignace na některé klíčové role státu může v konečném důsledku přinést zásadní oslabení západních demokracií a jejich tradičního přínosu pro občany.
Reprezentanti politického i intelektuálního středu, jakož i demokratické levice mají povinnost aktivně vstoupit do zásadní debaty na téma další role moderního demokratického státu v měnících se ekonomických a politických podmínkách a vnést do ní prvky, jež jsou dosud díky aktuálně převažujícímu neoliberálnímu pohledu ve veřejných debatách spíše potlačovány.

Za přípravný výbor: Jiří Pehe, Vít Klepárník, Bohuslav Sobotka

Programovou vizi si můžete také stáhnout ve formátu (PDF) zde anebo ve formátu (RTF) zde.

 

Přípravný výbor a čtyři přední domácí intelektuálové, kteří CESTU zaštítili členstvím v jeho Poradním výboru, médiím dále poskytli stanoviska, proč podpořili vznik think-tanku.

Projekt středo-levého think-tanku jsem se rozhodl osobně  podpořit a účastnit se jeho vzniku, protože demokratický střed a levice nemají v České republice, s výjimkou Masarykovy demokratické akademie (která je ovšem spojena s konkrétní politickou stranou) žádné intelektuální centrum, jež by reagovalo na nové společenské jevy jak u nás, tak v globálním měřítku. Veřejná debata je u nás už od roku 1989 výrazně vychýlena ve prospěch politické pravice, což je jeden z důvodů, proč demokratická levice nedokázala zareagovat na ekonomickou krizi posledních let a byla zatlačena do defenzivy. Projektu se účastním i proto, že levicový liberalismus, který je mi blízký, potřebuje v české společnosti nalézt společnou řeč a platformu se sociáldemokratismem, zelenými, a sociálně-křesťanskými proudy.
Jiří Pehe

Proč osobně podporuji projekt CESTA
V našem veřejném prostoru téměř zcela chybí aktivní středové a levo-středové think-tanky, které by vyvažovaly podobné konzervativní a neoliberální aktivity, jako je CEVRO či CEP. Často se pak stává, že ve veřejných debatách k vážným společenským problémům jsou jednostranně zastoupeny pouze názory, které ve skutečnosti reprezentují jen velmi úzké sociální skupiny či dokonce pouze zájmové a lobbyistické kruhy. Vzniká pak mylný dojem jakési automatické převahy pravicového a konzervativního pohledu na svět, což neodpovídá ani názorové pluralitě, ani objektivnímu hodnotovému a sociálnímu složení české společnosti. Demokracie potřebuje pro své uchování trvalou svobodnou a reprezentativní diskusi, v níž má zcela legitimní místo také levicový a liberálně levicový pohled na svět. Pokud je taková diskuse dlouhodobě redukována či vedena pouze z jednoho úhlu pohledu, demokracie se vyprazdňuje a degeneruje. Myslím, že je důležité, aby tady existovala respektovaná liberálně, ekologicky a sociálně orientovaná intelektuální platforma pro debatu o ekonomických a sociálních dopadech globalizace na strukturu a fungování naší společnosti. Na půdě CESTY bych rád, jako dlouholetý sociální demokrat, osobně reprezentoval sociálně demokratický myšlenkový proud, který dnes tvoří politické jádro opozice proti vládním neoliberálním reformám. Věřím, že CESTA poskytne prostor i těm, kdo kritizují neregulovaný globální kapitalismus z křesťansko sociálních pozic a rovněž z pozice ochrany životního prostředí a obhajoby udržitelného rozvoje.
Bohuslav Sobotka

Projekt středo-levicového odborného sdružení CESTA vnímám také jako reakci na dlouholetou nevyváženost domácího veřejného prostoru, v němž je pro nemalou část elit levice „neslušným slovem“. Pravice za dvě desetiletí vybudovala bezpočet služebných organizací a think tanků; levice a střed společný prostor k formulaci vizí a názorů stále postrádají. Programem „CESTY“ není středové a levicové myšlenky navždy spojit na jednom základě. Má se stát místem, kde liberální, zelení, křesťanští, středo-levicoví a radikálně-levicoví jednotlivci a proudy budou formulovat vlastní odpovědi na nejdůležitější výzvy doby.
Vít Klepárník

 

Stanoviska členů Poradního výboru

Současný nápor neoliberalismu hrozí, že všechny sociální sféry ovládne logika ekonomického zisku: Každý účel života se stane prostředkem na dosažení dalších účelů, každé lidské dobro se promění do zboží, každá kvalita bude zastoupena položkou v kalkulu nákladů a výnosů. Nakonec se takovou potenciálně zbytnou položkou stane i lidský život sám.
Máme-li zabránit této neoliberální glajchšaltaci života na to, co je měřitelné a směnitelné, musíme se vrátit k některým starým tématům, která svého času sdílela konzervativní pravice s radikální levicí: Proti sklonu převádět každé lidské dobro na prostředek jiného dobra, musíme bránit účely života, které se již samy nemohou stát prostředky, neboť dávají životu naplnění. Proti právu plundrovat v honbě za ziskem přírodní i sociální prostředí, musíme hájit závazek pečovat o něj. Proti svobodě silných činit z ostatních lidí a společenství nástroje svého naplnění, musíme postavit zodpovědnost každého za podmínky lidské důstojnosti ostatních a za ochranu sdílených dober. Vydejme se touto CESTOU.
Pavel Barša

Podporuji projekt CESTA, protože po roce 1989 postupně převládla teorie, podle níž Západ zvítězil ve studené válce, a musíme proto jednat s ostatním světem jako vítězové. Myslím naopak, že globalizace je proces tak komplexní, že všichni musíme především připustit, že nemáme žádné předem hotové odpovědi. Je proto třeba bojovat, aby společnost byla dost otevřená k tomu nějaké společné řešení nalézt. Iniciativy jako CESTA jsou kroky tímto směrem.
Václav Bělohradský

Existuje dostatek důkazů, které zřetelně dosvědčují, že zhruba od přelomu 70. a 80. let 20. století začaly v ekonomicky vyspělých zemích selhávat mechanismy, které umožňovaly sladit hodnoty individuální svobody s hodnotami sociální integrity a které uváděly do rovnováhy zájmy soukromého a veřejného sektoru. Výsledkem je prohlubující se nestabilita v ekonomické oblasti, narůstající nejistota postavení již nejen nižších, ale také středních vrstev a prudký nárůst tzv. nových sociálních rizik.
CESTA, kterou je nutno hledat, by měla být cestou nalézání pojistek proti ekonomickým a sociálním šokům, jež by mohly snadno ohrozit elementární podmínky fungování demokracie.
Jan Keller

CESTA by neměla nabízet jen hodnotově a politicky jinak orientovanou rozpravu, ale také jinou formu expertízy. V expertně-politickém a veřejném prostoru převažoval v posledních dvaceti letech hlas ekonomů. Ekonomie se stala disciplinou, která definuje, co je skutečné a jaká je pravá hodnota věcí. Ekonomie dostala obrovský prostor formovat veřejné politiky a přetvářet společnost. Současná finanční a ekonomická krize je nejen krizí kapitalismu, ale také krizí ekonomie jako popisu skutečnosti a zároveň strategie jejího přetváření. CESTA by se měla stát prostorem pro rozvoj alternativních ekonomií a pro rovnocenné setkávání a střety ekonomie s jinými společenskovědnými disciplinami a formami vědění.
Jako členka poradního výboru budu opakovaně připomínat, že ani poválečné západoevropské sociální státy nelze idealizovat jako žádoucí modely uspořádání společnosti, ke kterým bychom se měli chtít vracet. Prosperita těchto států byla úzce vázána na koloniální a postkoloniální nerovnosti v planetárním měřítku, začala vytvářet obrovský ekologický dluh, který dnes pociťuje např. v podobě znečištění a klimatických změn, počítala s genderovými nerovnostmi nebo využíváním krátkodobé práce přistěhovalců uvnitř společností samých. Musíme dnes hledat nová řešení, založená na globální sociální, ekonomické a ekologické solidaritě. Vítězství na úkor druhých jsou krátkodobá. V těch nejpodstatnějších věcech jsme na sobě závislí, dnes planetárně.
Tereza Stöckelová