Vytisknout

Stanovy

Zveřejněno: 16. leden 2012. Kategorie: O CESTĚ

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.1. Název: CESTA. Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii

1.2. Sídlo:

1.3. CESTA. Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii (dále jen „sdružení CESTA“) je občanské sdružení založené v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. V právních vztazích vystupuje sdružení CESTA svým jménem, za své závazky odpovídá svým majetkem. Sdružení CESTA nabývá právní způsobilosti registrací u Ministerstva vnitra České republiky a je založeno na dobu neurčitou.

1.4. Sdružení CESTA je právnickou osobou s působností na území České republiky. Sdružení CESTA se nečlení na organizační jednotky.

Článek 2

Poslání a cíle

2.1. Posláním a hlavním cílem sdružení CESTA je:

(a) promýšlení nových podob středo-levicové politiky na domácím i mezinárodním poli;

(b) informování veřejnosti, pořádání diskusí, besed, seminářů a konferencí;

(c) zpracování odborných materiálů a doporučení k důležitým tématům domácí politiky a zapojení se do veřejných diskusí o nich.

Článek 3

Členství ve sdružení CESTA

3.1. Členem sdružení CESTA (dále též „člen“) je ten, kdo je zapsán v seznamu členů vedeném sdružením CESTA (dále též „seznam“).

3.2. Sdružení CESTA zapíše do seznamu zákládající členy Sdružení CESTA. Každý ze členů přípravného výboru uvedený v návrhu na registraci sdružení CESTA podaného Ministerstvu vnitra České republiky se stává se svým souhlasem zakládajícím členem sdružení CESTA.

3.3. Sdružení CESTA dále zapíše na základě písemné žádosti do seznamu každou fyzickou nebo právnickou osobu. Sdružení CESTA je oprávněno podmínit zápis do seznamu splněním podmínek určených sdružením CESTA.

3.4. Zápis do seznamu zaznamená sdružení CESTA v seznamu bez odkladu, nejpozději ve lhůtě dvou (2) měsíců.

3.5. Členem sdružení CESTA mohou být též právnické osoby. Podmínky pro zápis do seznamu dle čl. 3.3. stanov prokazuje právnická osoba prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce.

3.6. Členství ve sdružení CESTA zaniká vyškrtnutím ze seznamu, nastane-li některá z následujících skutečností:

a) smrt, případně prohlášení za mrtvého – v případě fyzické osoby;

b) zánik – v případě právnické osoby;

c) absence podmínek pro zápis do seznamu (čl. 3.3);

d) podání písemné žádosti o vyškrtnutí ze seznamu;

e) zánik sdružení CESTA.

Členství ve sdružení CESTA zaniká vyškrtnutím ze seznamu rovněž v případě:

f) rozhodne-li o tom sdružení CESTA postupem v souladu s těmito stanovami.

3.7. Vyškrtnutí ze seznamu zaznamená sdružení CESTA v seznamu bez odkladu, nejpozději však do jednoho (1) měsíce poté, co se o něm dozvědělo.

3.8. Osoby vyškrtnuté ze seznamu jsou povinny zaplatit členské příspěvky, které byly splatné v okamžiku jejich vyškrtnutí. Jejich smluvní závazky existující vůči sdružení CESTA nejsou vyškrtnutím ze seznamu dotčeny.

Článek 4

Práva a povinnosti členů sdružení CESTA

4.1. Člen sdružení CESTA má v rozsahu a za podmínek stanovených těmito stanovami právo:

a) podílet se na řízení sdružení CESTA přímo nebo prostřednictvím volených orgánů;

b) účastnit se zasedání orgánů sdružení CESTA, jichž je členem;

c) volit orgány sdružení CESTA;

d) být volen do orgánů sdružení CESTA;

e) předkládat návrhy k projednání v orgánech sdružení CESTA, vznášet připomínky a dotazy na orgány sdružení CESTA;

f) na informace o činnosti orgánů sdružení CESTA a hospodaření sdružení CESTA;

g) účastnit se akcí sdružení CESTA;

h) používat ve všech formách obchodního i soukromého styku označení, z něhož je patrné členství ve sdružení CESTA.

4.2. Člen sdružení CESTA má tyto povinnosti:

a) dodržovat stanovy sdružení CESTA;

b) dodržovat zákony, jakož i jiné právní předpisy související s výkonem činnosti člena sdružení CESTA nebo s činností sdružení CESTA;

c) řídit se Etickým kodexem sdružení CESTA – v případě, že bude takový vydán;

d) platit členské příspěvky v rozsahu a v termínech dle rozhodnutí představenstva sdružení CESTA;

e) plnit usnesení orgánů sdružení CESTA.

Článek 5

Orgány CESTA

5.1. Sdružení CESTA a má tyto orgány:

a) sněm;

b) představenstvo;

c) předsedu sdružení CESTA a místopředsedy sdružení CESTA;

5.2. Sdružení CESTA může dle potřeby zřizovat poradní nebo pomocné orgány.

5.3. Funkční období členů volených orgánů sdružení CESTA je pět (5) let. Funkční období členů volených orgánů sdružení CESTA neskončí dříve, než dojde k právoplatnému zvolení nových členů orgánů sdružení CESTA. Funkce předsedy sdružení CESTA a místopředsedů sdružení CESTA zaniká nejpozději společně se zánikem členství v představenstvu.

5.4. Orgány sdružení CESTA jednají a rozhodují na zasedáních, na které musí být všichni členové daného orgánu pozváni alespoň 7 dní předem, v případě sněmu 30 dní předem.

5.5. Členství a funkce v orgánech sdružení CESTA jsou čestné; za jejich výkon nepřísluší náhrada hotových výdajů ani náhrada za ztrátu času.

5.6. Podrobnosti o organizaci sdružení CESTA stanoví organizační řád sdružení CESTA, který schvaluje sněm.

5.7. Podrobnosti o volbách a jednání orgánů sdružení CESTA upravuje volební a jednací řád orgánů sdružení CESTA. Volební a jednací řád orgánů sdružení CESTA schvaluje představenstvo.

Článek 6

Sněm

6.1. Sněm je tvořen všemi členy sdružení CESTA, kteří se tak přímo podílí na řízení a kontrole sdružení CESTA v rozsahu upraveném stanovami. První sněm sdružení CESTA je tvořen zakládajícími členy sdružení CESTA.

6.2. Je-li členem sdružení CESTA právnická osoba, zúčastní se sněmu svým zástupcem. Zástupce právnické osoby musí sdružení CESTA předložit výpis z obchodního rejstříku a nejedná-li za právnickou osobu přímo její statutární orgán, pak i plnou moc osoby oprávněné zastupovat tuto právnickou osobu.

6.3. Právo účastnit se sněmu mají všichni členové sdružení CESTA. Zastoupení člena sdružení CESTA na sněmu jiným členem není přípustné.

6.4. Představenstvo svolává sněm tak, aby se sešel nejpozději do tří (3) let od předchozího sněmu.

6.5. Sněm je schopný se unášet bez ohledu na počet přítomných členů, není-li ve stanovách uvedeno jinak. Usnesení sněmu je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. K volbě a odvolání členů představenstva je třeba dvoutřetinová většina přítomných členů sdružení CESTA a současně nadpoloviční většina zakládajících členů sdružení CESTA.

6.6. Sněmu přísluší:

a) volit z členů sdružení CESTA členy představenstva způsobem dle čl. 6.5 stanov; členy představenstva sněm také odvolává; volba prvního představenstva bude provedena ze zakládajících členů sdružení CESTA;

b) schvalovat organizační řád sdružení CESTA;

c) zřizovat fondy sdružení CESTA a stanovit pravidla jejich tvorby a čerpání;

d) rušit nebo měnit rozhodnutí představenstva, vyjma rozhodnutí představenstva o vyškrtnutí členů sdružení CESTA ze seznamu;

e) schvalovat volební řád a svůj jednací řád;

f) usnášet se ve všech dalších věcech, které si vyhradí, s výjimkou změny stanov sdružení CESTA.

Článek 7

Představenstvo

7.1. Představenstvo je výkonným orgánem sdružení CESTA; představenstvo je voleným orgánem sdružení CESTA.

7.2. Představenstvo má 5 členů.

7.3. Představenstvo se schází zpravidla jednou měsíčně; zasedání představenstva svolává předseda sdružení CESTA.

7.4. Představenstvo je schopno se unášet je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení představenstva je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Usnesení představenstva je rovněž přijato v případě rovnosti hlasů, hlasoval-li pro něj předseda sdružení CESTA.

7.5. Představenstvu přísluší:

a) rozhodovat o vyškrtnutí člena sdružení CESTA ze seznamu;

b) volit ze svých členů předsedu sdružení CESTA a místopředsedy sdružení CESTA a rovněž je i odvolávat;

c) měnit stanovy sdružení CESTA a vyhotovovat jejich úplné znění;

d) přijímat a měnit Etický kodex sdružení CESTA;

e) hospodařit s prostředky fondů sdružení CESTA;

f) svolávat sněm;

g) spravovat majetek sdružení CESTA;

h) stanovit výši a splatnost členského příspěvku člena sdružení CESTA;

i) stanovit podmínky pro zápis do seznamu;

j) stanovit práva a oprávnění člena sdružení CESTA, která jsou přiznána též žadateli o zápis do seznamu;

k) činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti sdružení CESTA, jakož i provádět další činnost podle těchto stanov, pokud nepřísluší jiným orgánům sdružení CESTA.

7.6. Představenstvo je oprávněno vyškrtnout člena sdružení CESTA ze seznamu v souladu s ustanovením čl. 3.6. písm. f) těchto stanov, dopustí-li se člen sdružení CESTA závažného nebo opětovně méně závažného zaviněného porušení povinností stanovených stanovami, zákonem, jiným právním předpisem či Etickým kodexem sdružení CESTA, pokud souvisejí s výkonem činnosti člena sdružení CESTA nebo s činností sdružení CESTA. Člen sdružení CESTA musí být předem upozorněn na možnost a hrozbu vyškrtnutí ze seznamu a musí mu být dána možnost k předložení veškerých možných důkazů svědčících o neoprávněnosti případného vyškrtnutí ze seznamu.

Článek 8

Předseda a místopředsedové

8.1. Sdružení CESTA a má jednoho (1) předsedu a dva (2) místopředsedy.

8.2. Předseda jedná jménem sdružení CESTA ve všech věcech, místopředsedové CESTA jednají jménem sdružení CESTA ve věcech, které jim jsou vyhrazeny rozhodnutím předsedy nebo těmito stanovami; předseda a místopředsedové jsou volenými orgány sdružení CESTA.

8.3. Předseda provádí záznamy v seznamu členů sdružení CESTA. Předseda rozhoduje rovněž o dalších záležitostech určených těmito stanovami.

8.4. V době mezi zasedáními představenstva je předseda oprávněn činit i jiná opatření nebo rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti sdružení CESTA či orgánů sdružení CESTA, pokud nejsou stanovami vyhrazena jinému orgánu sdružení CESTA.

Článek 9

Zásady hospodaření

9.1. Zdroje majetku sdružení CESTA jsou zejména:
a) členské příspěvky;
b) příjmy z vlastní činnosti;
c) dotace;
d) dary a příspěvky fyzických a právnických osob.

9.2. Za hospodaření sdružení CESTA odpovídá představenstvo, které každoročně předkládá sněmu zprávu o hospodaření sdružení CESTA a účetní závěrky.

9.3. Návrh rozpočtu na hospodaření sdružení CESTA schvaluje představenstvo. O hospodaření se vede evidence podle obecně závazných právních předpisů.

Článek 10

Zánik sdružení CESTA

10.1. Sdružení CESTA a zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě usnesení představenstva;

b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštěni.

Článek 11

Závěrečné ustanovení

11.1. Tyto stanovy byly projednány a schváleny přípravným výborem a nabývají účinnosti dnem registrace sdružení CESTA Ministerstvem vnitra České republiky.